Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Fotografica Doesburg in 't nieuws.

Met regelmaat wordt Roel Fokken geïnterviewd door en voor Doesburg TV.

Klik op de rode tekst / jaartal om de opname af te spelen.

Tijdens de Internationale Openlucht Fotografica Markt in 2011 vond in de Grote Kerk op de markt van Doesburg een lezing en de opening van een foto-expositie plaats van fotografen Sasha de Boer (Noordpool) en Raymond Rutting (Zuidpool). Hiervan werd ook verslag gemaakt en kon natuurlijk een verslag aan de markt buiten niet ontbreken. Overigens kwam "Elvis Presley" even in beeld.

In 2012 wordt de 18e Internationale Openlucht Fotografica Markt in beeld gebracht.

In 2013 wordt Roel Fokken tijdens de 19e Internationale Openlucht Fotografica Markt geïnterviewd. In de tweede helft van het filmpje komt Elvis Presley ook nog even "langs".

Tijdens de 20ste Internationale Openlucht Fotografica Markt Doesburg  in 2014 kon Doesburg TV natuurlijk niet wegblijven en besteedde opnieuw aandacht aan de Fotografica Markt.

Roel Fokken werd tijdens de afgelopen 24ste Internationale Openlucht Fotografica Markt (19aug18) opnieuw door TV Doesburg geïnterviewd.

18 augustus 2019 werd de 25ste Internationale Openlucht Fotografica Markt georganiseerd, reden voor initiatiefnemer Roel Fokken zijn standhouders te trakteren. TV Gelderland legde e.e.a.vast hetgeen wij van hen mochten weergeven via deze site.


Ere wie ere toekomt : Bièvres            èn John Drop !

Zoals eerder op deze website is te lezen, is de internationale openlucht fotografica markt in het Gelderse Doesburg naar voorbeeld van de jaarlijkse internationale openlucht fotograficamarkt in het Franse Bièvres vlak bij Parijs.
Graag willen wij deze markt onder de aandacht brengen die via de link bekeken kan worden.
John Drop uit Hilversum heeft een leuke impressie van deze markt gemaakt, geniet er van.
 
De Franse openlucht fotograficamarkt wordt jaarlijks in juni van 't jaar georganiseerd. Bekijk de website van deze organisatie vóórdat u afreist.


Photographica Doesburg in the news.

Roel Fokken is regularly interviewed by and for Doesburg TV.

Click on the red text / year  above to play the recording.

During the International Open Air Fotografica Market in 2011, a lecture and the opening of a photo exhibition by photographers Sasha de Boer (North Pole) and Raymond Rutting (South Pole) took place in the Grote Kerk on the market of Doesburg. This was also reported and of course a report to the outside market could not be missed. Incidentally, "Elvis Presley" briefly came into the picture.

In 2012, the 18th International Open Air Photographic Market will be screened.

In 2013, Roel Fokken was interviewed during the 19th International Open Air Fotografica Market. In the second half of the video, Elvis Presley also "passes by".

During the 20th International Open Air Fotografica Markt Doesburg in 2014, Doesburg TV could of course not stay away and again paid attention to the Fotografica Markt.

Roel Fokken was again interviewed by TV Doesburg during the 24th International Open Air Photographa Market (19Aug18).

August 18, 2019 the 25th International Open Air Photographic Market was organized, reason for initiator Roel Fokken to treat his exhibitors. TV Gelderland recorded what we were allowed to display via this site.


Credit where credit is due : Bièvres and John Drop !

As can be read earlier on this website, the international outdoor photography market in Doesburg in Gelderland is modeled on the annual international outdoor photography market in Bièvres, France, near Paris.
We would like to bring this market to the attention that can be viewed via the link.
John Drop from Hilversum has made a nice impression of this market, enjoy it.

The French outdoor photography market is organized every June of the year. Check the website of this organization before you travel.