Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

27ste Openlucht Fotografica Markt Doesburg

zondag 18 augustus 2024

 

Na drie keer onze 26ste Internationale Openlucht Fotografica Markt in Doesburg van de agenda te hebben moeten halen, is zondag 20 augustus 2023 de markt succesvol verlopen. Meer dan 110 standhouders uit binnen- en buitenland stalden hun fotografica uit en de gehele dag werd de markt druk bezocht en dat alles op een zonnige zomerdag.

Reden te meer om alvast de 27ste Fotograficamarkt op de agenda te zetten en wel zondag 18 augustus 2024. 

Ook dan weer zullen de marktkraam staan opgesteld in een formaat van 1 x 4 meter inclusief “hemeltje” (tegen de zon) in de straten van de historische binnenstad. U dient uw eigen stoel mee te nemen, helaas kunnen wij deze niet leveren. Op zaterdagnamiddag worden de kramen al opgesteld in de verschillende straten en worden voorzien van uw standnummer zodat u zondagochtend vroeg uw stand kunt inrichten. De markt is geopend van 09:00 tot 16:00 uur.

Belangrijk voor de deelnemers is te vermelden dat u op eigen risico deelneemt aan deze internationale openlucht  fotograficamarkt. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord. Ook is de organisatie geen partij bij de transactie tussen koper en verkoper.

U kunt om logistieke redenen NIET met uw auto naar uw stand, neem daarom een stevige transportkar mee zodat u uw apparatuur gemakkelijk van uw parkeerplaats naar uw marktkraam kunt brengen. De bestrating is historisch, houd hier rekening mee bij uw transportkar!

De huur van een marktkraam bedraagt € 70,00 en dient te worden overgemaakt op IBAN NL36 RABO 0315 0767 47 Swift / Bic RABONL2U t.n.v. Roel Fokken Fotografie te Doesburg. Vul je naam en marktkraamaanvraag in ! (Let op gewijzigde IBAN!)

Let op: de aanvraag is pas definitief nadat de huur van de marktkraam van u is ontvangen en de stand aan u is bevestigd.

27th Outdoor Photographica Market Doesburg

Sunday August 18, 2024

 


After having to remove our 26th International Open Air Photographica Market in Doesburg from the agenda three times, the market was very successful on Sunday, August 20, 2023. More than 110 exhibitors from home and abroad displayed their photographica equipment and the market was crowded all day long, all on a sunny summer day.

Enough reason to put the 27th Photographica Market on the agenda, on Sunday August 18, 2024.

Again, the market stall will be set up in a format of 1 x 4 meters including "sail roof" (against the sun) in the streets of the historic city center. You must bring your own chair, unfortunately we cannot provide it. On Saturday afternoon, the stalls are already set up in the various streets and are provided with your stand number so that you can set up your stand early on Sunday morning. The market is open from 09:00 to 16:00.

 

It is important for the participants to state that you participate at your own risk in this international outdoor photographica market. The organization is in no way liable for damage in the broadest sense of the word. The organization is also not a party to the transaction between buyer and seller.

 

For logistical reasons you can NOT take your car to your stand, so take a sturdy transport cart with you so that you can easily transport your equipment from your parking lot to your market stall. The pavement is historic, keep this in mind with your barrow!

 

The rent of a market stall is € 70.00 and must be transferred to IBAN NL36 RABO 0315 0767 47 Swift / Bic RABONL2U in the name of. Roel Fokken Fotografie in Doesburg. Enter your name and market stall application! (Note changed IBAN!)

 

Please note: the application is only final after the rental of the market stall has been received from you and the stand has been confirmed to you.